Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ – Προδημοσιεύσεις

Δράση 3: «Διακρατικότητα (Επίσκεψης Μελέτης)»

Αναλυτική περιγραφή:

  • Χώρα επίσκεψης – Γερμανία.
  • Στην Ομάδα της επίσκεψης μελέτης θα συμμετέχουν οι ωφελούμενοι που θα δημιουργήσουν ατομικές και κοινωνικές επιχειρήσεις, 2 εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου και ένας εκπρόσωπος του ΚΕΚ «ΕΚ.ΠΑ. Α.Ε.».
  • Οργάνωση της επίσκεψης μελέτης στο εξωτερικό. Συνεργασία με το διακρατικό εταίρο. Συμμετοχή στις αποστολές και εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων σε οτιδήποτε απαιτηθεί - ΚΕΚ «ΕΚ.ΠΑ. Α.Ε.».
  • Οργάνωση της αποστολής (μετακίνηση, διαμονή, κτλ.) – Επιμελητήριο.
  • Επισκέψεις σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας για άντληση τεχνογνωσίας από πρακτικές που υλοποιούνται στην Ε.Ε.
  • Συναντήσεις με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.

Αναμενόμενα παραδοτέα/ προϊόντα:

Έκθεση πεπραγμένων, Φωτογραφικό υλικό, Πρόγραμμα επισκέψεων, κτλ.


Μεθοδολογία υλοποίησης:


Επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, καταγραφή στοιχείων και προφίλ.
Συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων εταίρων και του διακρατικού εταίρου. Δημιουργία του προγράμματος επισκέψεων σε συνεργασία με τον διακρατικό εταίρο, το Επιμελητήριο και τους ωφελούμενους. Οργάνωση του ταξιδιού.
Θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, με στόχο τη μελέτη του τρόπου που λειτουργούν οι εν λόγω επιχειρήσεις και την απόκτηση σχετικής τεχνογνωσίας. Επαφή με επιχειρήσεις, εκπροσώπους επιχειρήσεων, Επιμελητήρια, Συνδέσμους και επίσημους φορείς.
     Επιμέρους ενέργειες που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες και σχετική τεκμηρίωση: Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της Επίσκεψης θα υλοποιηθούν με ίδια μέσα.
Η υπεργολαβία αφορά στη μετακίνηση, τη διαμονή, διατροφή, κτλ. και θα πραγματοποιηθεί με ανάθεση σε πρακτορείο ταξιδιών.

eu.jpg (9.272 bytes)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός επισκέψεων δικτυακού χώρου: 1303