Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ – Προδημοσιεύσεις

Δράση 2: «Δικτύωση (Φυσική - Ηλεκτρονική)»

«Ηλεκτρονική Δικτύωση»


Αναλυτική περιγραφή:

  • Κατασκευή Ιστοσελίδας Α.Σ.
  • Σύνδεση με Ιστοσελίδες Εταίρων Α.Σ. και άλλων Α.Σ.
  • Σύνδεση με Ιστοσελίδες Κοινωνικών και Επαγγελματικών Φορέων, Μ.Κ.Ο., κτλ.
  • Σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.).
  • Διαχείριση Site (Εισαγωγή στοιχείων της Πράξης, ηλεκτρονικού υλικού παραγόμενου σε άλλες δράσεις της Πράξης, παραγόμενα αποτελέσματα, newsletters, δελτία τύπου, προσκλήσεις ενδιαφέροντος, κτλ.).

Αναμενόμενα παραδοτέα/προϊόντα:  Ιστοσελίδα σε λειτουργία.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης:


Η Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. θα συνεργαστεί με φυσικό πρόσωπο καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της εν λόγω δράσης, το οποίο και θα κατασκευάσει την ιστοσελίδα.

Αρχικά θα ορισθούν οι προδιαγραφές. Θα ακολουθήσουν: ο σχεδιασμός διαγράμματος ροής πληροφοριών και διαδικασιών, ο ορισμός κατηγοριών χρηστών και προσβασιμότητας, ο σχεδιασμός μενού και προφίλ λειτουργίας του κάθε χρήστη, η δημιουργία του μοντέλου υλοποίησης και ο σχεδιασμός βάσης δεδομένων, η επιλογή ευέλικτων εργαλείων και πλατφόρμας ανάπτυξης του κόμβου και τέλος η ανάπτυξη και σχεδιασμός του συστήματος ασφαλείας.

Στο site της Α.Σ, αρχικά, θα εισαχθούν τα πληροφοριακά στοιχεία της Πράξης. Στη συνέχεια, θα γίνεται διαχείριση της ιστοσελίδας σε τακτική βάση η οποία και θα ενημερώνεται για όλα τα δρώμενα της υλοποιούμενης δράσης.

Θα δημιουργηθούν συνδέσεις με όλους τους δικτυακούς τόπους των εταίρων, με ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων και φορέων.
Επίσης, θα δημιουργηθεί εφαρμογή για τη λειτουργία ηλεκτρονικού forum, ώστε να επιτυγχάνεται συνεχής επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων των μελών της Α.Σ. μεταξύ τους, με άλλες Α.Σ., με τις ομάδες στόχου, με το κοινό, κ.α.

Επιμέρους ενέργειες που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες και σχετική τεκμηρίωση: Η δράση θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα.

 

«Φυσική Δικτύωση»

Αναλυτική περιγραφή:

  • Διοργάνωση τριών (3) Φόρουμ μεταξύ των εταίρων της Α.Σ., εκπροσώπων άλλων Α.Σ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εκπροσώπων τοπικών φορέων της περιοχής παρέμβασης, κτλ.
  • Προβλέπεται, εκτός της δημιουργίας μόνιμου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των Α.Σ., και κοινή αξιολόγηση των δράσεων, ώστε να εξαχθούν και συγκεντρωτικά αποτελέσματα.
  • Ανάπτυξη ενός μηχανισμού διαβούλευσης για την επιχειρηματικότητα, ο οποίος θα παράγει γνώση μέσα από την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων, την αξιοποίηση επιτυχημένων πρακτικών και την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων.
  • Μέσω των φόρουμ θα παρέχεται ενημέρωση και πληροφόρηση για πρότυπες πρακτικές ενίσχυσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/ προϊόντα:


Τουλάχιστον τρεις (3) Συναντήσεις, Πρακτικά, Δημοσιεύσεις, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, κτλ.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης:


Το Εργατικό Κέντρο έχει ορίσει ένα υπεύθυνο συντονισμού και θα συνεργαστεί με ένα στέλεχος για την οργάνωση και φροντίδα της ομαλής διεξαγωγής των συναντήσεων, το προωθητικό υλικό, τα δελτία τύπου, το υλικό των συζητήσεων, την προβολή των φόρουμ για τη συμμετοχή κόσμου από την περιοχή παρέμβασης, την επιλογή των ειδικών ομιλητών, κτλ.
Στις συναντήσεις θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των εταίρων, καθώς και οι ωφελούμενοι. Θα γίνει καταμερισμός ενεργειών επικοινωνίας με τοπικούς κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής παρέμβασης και θα επιδιωχθεί η αμφίδρομη επικοινωνία και η καταγραφή των αποτελεσμάτων.
Θα ορισθούν δείκτες παρακολούθησης (φορείς που συμμετέχουν, αριθμός ενδιαφερόμενων που συμμετέχουν, κτλ), ώστε να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα της δράσης.

Επιμέρους ενέργειες που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες και σχετική τεκμηρίωση:

Η δράση θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα.

eu.jpg (9.272 bytes)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός επισκέψεων δικτυακού χώρου: 1298