Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ – Προδημοσιεύσεις

Δράση 1: «Μελέτη»

Αναλυτική περιγραφή:

  • Προετοιμασία Έρευνας (τύπος έρευνας, περιοχή διεξαγωγής της, μέθοδος δειγματοληψίας, μέγεθος δείγματος, χρόνος διεξαγωγής της).
  • Σύνταξη Ερωτηματολογίου.
  • Τηλεφωνικές επικοινωνίες με το επιλεγμένο δείγμα.
  • Επεξεργασία ερωτηματολογίων.
  • Έρευνα συμπληρωματικών στοιχείων.
  • Συγγραφή μελέτης.

Αναμενόμενα παραδοτέα/ προϊόντα:

  • Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας.

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Τύπος έρευνας: Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Για την επιλογή του δείγματος έγινε χρήση σταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, κατά την οποία ο πληθυσμός της έρευνας διαιρέθηκε σε πρώτη φάση σε τρία τμήματα με βάση τους πρώην Δήμους και στη συνέχεια σε μικρότερα τμήματα ανάλογα με τα Δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου, μέσα από τα οποία και επιλέχθηκαν οι συμμετέχοντες της έρευνας με βάση τη γεωγραφική θέση του νοικοκυριού. Μέγεθος δείγματος: 1194 άτομα.

Η έρευνα υλοποιήθηκε από έμπειρους επιστήμονες του Ορθολογισμού, ώστε να διαγνωστούν οι τάσεις στην αγορά της τοπικής εργασίας της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης.

Επιμέρους ενέργειες που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες και σχετική τεκμηρίωση:

Η Μελέτη υλοποιήθηκε με ίδια μέσα (Προσωπικό του «Ορθολογισμού Α.Ε.»).

eu.jpg (9.272 bytes)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός επισκέψεων δικτυακού χώρου: 1295